Zasebnost

Splošni pogoji poslovanja

Nahajate se na spletnem mestu, www.skrivnostzivljenja.si. Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji.

Z vstopom na spletno mesto potrjujete, da ste z njimi seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Pridržujemo pravico, da te splošne pogoje brez obvestila spremenimo ali dopolnimo. Vse podatke in informacije, objavljene na spletnem mestu www.skrivnostzivljenja.si, je treba pred uporabo obvezno preveriti pri naših sodelavcih.

Pravilnosti in točnosti teh podatkov namenjamo veliko pozornosti in jih redno preverjamo ter ažuriramo, ker pa se ti lahko spremenijo tudi v obdobju med dvema ažuriranjema. Za njihovo ažurnost in točnost ne prevzemamo nobene odgovornosti, prav tako pa ne dajemo nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij. Enako velja tudi za vse druge spletne strani, ki so lahko dostopne preko hipertekstovnih povezav. Zveze s tovrstnimi stranmi vzpostavljate na lastno odgovornost, saj zanje odgovornosti ne prevzemamo.

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave, zato ne prevzemamo odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov.

Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem mestu ali povezanih spletnih straneh, torej lahko vsebujejo netočnosti, tipkovne, slovnične ali tipografske napake. Lastno odgovornost zanje izrecno izključujemo.

Vsebin spletnega mesta ni zavezano posodabljati, jih pa lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremenimo. Tako si pridržujemo pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebin. To spletno mesto je naša intelektualna lastnina. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na spletnem mestu, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki jih ne smete spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati za komercialne ali javne namene. Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem mestu, so last podjetja ali pa so objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik brez pisnega dovoljenja lastnika je prepovedana in predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem mestu, so naša ali last tretjih oseb. Uporabniki jih brez našega pisnega dovoljenja oziroma lastnika zaščitnih znakov ne smete uporabljati.

Vloge z obrazložitvijo namena uporabe podatkov s tega naslova pošljite na naslov: E-pošta: info@skrivnostzivljenja.si

Pridržujemo si pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev posluži vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega mesta z določenega spletnega naslova.

Namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov za sledeče namene:

povpraševanje uporabnikov,
upravljavec lahko obdeluje sledeče osebne podatke uporabnikov:
ime in priimek, elektronski naslov, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, stacionarno in/ali mobilno številko,
osebna privolitev uporabnika.

Upravljavec zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljavec s temi pravnimi pogoji.

Neposredno trženje

Za namene neposrednega trženja upravljavec ne uporablja nobenega osebnega podatka.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam.

Upravljavec ne posreduje osebnih podatkov uporabnikov tretjim osebam.

Shranjevanje osebnih podatkov

Na spletni strani www.skrivnostzivljenja.si se ne shranjujejo podatki uporabnika, ko pošlje povpraševanje. Ti podatki se posredujejo direktno na elektronski naslov info@skrivnostzivljenja.si in se uporabljajo zgolj za komunikacijo uporabnikom.

Podjetje:

Skrivnost Življenja, Svetovanje in izobraževanje, Zorica Knežević s.p.
Davčna številka:
Matična številka:
Sedež: Belska cesta 46, 4205 Preddvor
Telefon: +386 41 323 114
E-pošta: info@skrivnostzivljenja.si

 1. Splošno

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za prodajo storitev, objavljenih na spletni strani www.skrivnostzivljenja.si – svetovanje in izobraževanje. Splošni pogoji poslovanja so uporabniku spletne strani (v nadaljevanju uporabnik) prosto dostopni na spletni strani. Šteje se, da je z nakupom storitve ali blaga v kakršnikoli obliki uporabnik seznanjen s temi splošnimi pogoji in da jih v celoti sprejema. Pogoji poslovanja veljajo tudi za naročila preko telefona, elektronske pošte, spletne trgovine in posrednikov.

 1. Naročanje storitev

Na spletni strani www.skrivnostzivljenja.si uporabnik izbere storitev in se o njeni izvedbi dogovori po telefonu ali mailu ali naroči ponujeno storitev oz. blago.

 1. Cene in akcijske ponudbe

Vse cene, navedene na spletni strani, so izražene v evrih. Nosilci dejavnosti pri Skrivnost Življenja, Zorica Knežević s.p. niso zavezanci za DDV. Akcijske ponudbe (popusti) so lahko tedenske ali dnevne, oblikujejo se v odvisnosti od povpraševanja. Gospodarski subjekti oziroma zavezanci za DDV morajo pri naročilu predložiti identifikacijsko številko oziroma davčno številko. Cene veljajo od 1. 6. 2021 do preklica oziroma objave sprememb. Vse spremembe in dopolnitve bodo objavljene na spletni strani v splošnih pogojih.

 1. Načini plačila

Uporabnik lahko naročeno storitve plača na naslednje načine:

z nakazilom na Skrivnost Življenja, Zorica Knežević s.p. transakcijski račun
spletna trgovina: UPN nalog, neposredno bančno nakazilo, paypal ali kreditna kartica

 1. Pridržek lastninske pravice

Skrivnost Življenja, Zorica Knežević s.p. si pridržuje lastninsko pravico na naročenih storitvah vse dokler kupnina zanje ni plačana v celoti. V primeru, da stranka, samostojnemu podjetniku Zorica Knežević s.p. ne poravna celotnega zneska opravljenih storitev v roku določenem na računu ali ponudbi, si samostojni podjetnik Zorica Knežević s.p.pridržuje pravico za čas plačilne zamude na dolgovan znesek zaračunati zamudne obresti po obrestni meri zamudnih obresti, dolgovan znesek pa izterjati po pravni poti.

 1. Prevzem opravljene storitve

Šteje se, da je naročnik izvedeno storitev prevzel brez ugovorov, če jih ob izvedbi storitev ni izrazil in utemeljil.

 1. Odstop od pogodbe in vračilo blaga

Kupec storitve lahko naročilo storitve prekliče, če to po mailu ali s priporočeno pošto poslano na naslov Zorica Knežević s.p.. sporoči (prejeto sporočilo mora Zorica Knežević s.p.. prejeti dan pred načrtovanim začetkom izvedbe storitve (kar je v roku 10 dni po potrditvi ponudbe)).

Od sklenjene prodajne pogodbe oz. potrjene ponudbe (na daljavo oziroma izven poslovnih prostorov Zorica Knežević s.p..) lahko kupec od dogovora odstopi, in sicer tako, da v roku 10 dni od potrditve ponudbe, o odstopu preko obrazca za kontakt ali tako da pošlje sporočilo na info@skrivnostzivljenja.si, Zorica Knežević s.p. obvesti o spremembi.

Če ima kupec utemeljene razloge za ugovor na izvedeno storitev, mora to najpozneje v roku 8 dni od prejema končne verzije izdelane storitve, pisno na obrazcu za kontakt ali tako, da pošlje sporočilo na info@skrivnostzivljenja.si, Zorica Knežević s.p. sporočiti, ugovor pa utemeljiti. Izdelovalcu storitve mora omogočiti, da bo lahko utemeljenost ugovora preveril. Zorica Knežević s.p. bo reklamacije reševal skladno s Splošnimi uzancami za blagovni promet, Obligacijskim zakonikom in Zakonom o varstvu potrošnikov.

 1. Izključitev odgovornosti

Za škodo, ki bi nastala ob morebitni nepravilni uporabi opravljenih storitev Zorica Knežević s.p. ne odgovarja. Prav tako Zorica Knežević s.p.. ni odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja nasvetov, ki so objavljeni na spletni strani in po svetovanju z nosilci dejavnosti. Uporabo opravljene storitve, naročnik izvaja na lastno odgovornost. Zorica Knežević s.p. ne zagotavlja sto odstotnih rezultatov opravljenih dejavnosti, saj so ti odvisni od številnih dejavnikov.

Zorica Knežević s.p. ni odgovoren za vsebino, ki jo katerikoli uporabnik objavi na spletni strani. Zorica Knežević s.p. si pridržuje pravico do spremembe ali brisanja katerekoli vsebine, za katero ugotovi, da ni primerna. Zorica Knežević s.p. tudi ni odgovoren za škodo zaradi nedelovanja spletne strani, ki je posledica rednega vzdrževanja ali katerega drugega podobnega razloga.

 1. Piškotki in oglaševanje

Zorica Knežević s.p. uporablja piškotke, v katerih shranjuje informacije o tem, katere strani uporabnik obišče in spremeni vsebino spletne strani glede na vrsto brskalnika ali glede na druge informacije, ki jih pošlje uporabnik preko brskalnika.

Uporabnik lahko z nastavitvami svojega spletnega brskalnika določi, ali bo dopustil uporabo piškotov na posameznem spletnem mestu ali ne. Uporaba storitev spletnega mesta, za katere se zahteva registracijo na spletnem mestu, brez omogočenih piškotkov, ni možna.

 1. Varovanje podatkov

Skladno z Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) izjavljam, da bo Zorica Knežević s.p.. pridobljene spodaj omenjene podatke o naročniku hranil za namene vodenja evidence naročnikovih storitev in jih uporabljal za namene izvajanja naročenih storitev. Zorica Knežević s.p. ima pravico shranjevati osebne podatke naročnika v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in mu na podlagi teh podatkov pošiljati informacije o novih produktih ali storitvah, ki jih je naročnik že kupil, oz. posodobljenih produktih.

Zorica Knežević s.p. lahko o uporabnikih naročnikov njenih storitev oziroma kupcih blaga zbira naslednje podatke: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonsko številko, spol, elektronski naslov. Pridobljene osebne podatke bo Zorica Knežević s.p. uporabljal za potrebe vodenja statistik in v trženjske namene. Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva od Zorica Knežević s.p., da njegove osebne podatke izbriše iz baze. Osebni podatki uporabnika so skrbno varovani v skladu z veljavnimi predpisi. Uporabnik storitev Zorica Knežević s.p.. ob izvedbi storitev podpiše izjavo, da se strinja, da se potrebni podatki za izvedbo storitev uporabijo za potrebe izvajanja in naročanja storitev.

 1. Pravilnost podatkov

Vsak naročnik in kupec uporablja vse storitve spletnega mesta na lastno odgovornost in v celoti jamči za točnost podatkov, ki jih posreduje na spletno mesto. Prepovedan je vnos neresničnih podatkov ali uporaba podatkov koga drugega.

 1. Reševanje sporov

Zorica Knežević s.p. si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore reševati sporazumno. Če sporazumne rešitve ne bo mogoče doseči, je za reševanje vseh sporov izključno pristojno sodišče v Kranju. Zorica Knežević s.p. ne priznava nobenega izvajalca IRPS za izvensodno reševanje potrošniških sporov.

Preddvor, 1.6.2021

Načini plačila in roki izvedbe storitev
Vsaka storitev, za katerega je sklenjen dogovor (s potrditvijo ponudbe ali podpisom pogodbe o sodelovanju) o sodelovanju med stranko in Zorica Knežević s.p., so zahtevani naslednji načini plačila:

100% ob zaključku storitve ali
50% ob potrditvi ponudbe, kjer Zorica Knežević s.p.. prizna dodaten 10% popust na višino zneska plačanega v celoti za nakup promocijskih in akcijskih paketov
Pogoji poslovanja za storitve ter ostalih storitev povezanih s slednjim:

ROKI PLAČILA:

S potrditvijo ponudbe, ki velja kot sklenjen dogovor in je enako podpisu pogodbe, se stranka strinja s splošnimi pogoji poslovanja opisanimi spodaj
Ob potrditvi ponudbe je potrebno predplačilo v višini 50% vrednosti celotnega zneska ob podpisu pogodbe oz. potrditvi ponudbe oz. dogovora na podlagi elektronske pošte ali drugih medijev ter preostalih 50% ob zaključku opravljene storitve (v 8ih dneh od opravljene storitve)
ali 100% plačilo ob podpisu pogodbe oz. potrditvi ponudbe oz. dogovora na podlagi elektronske pošte ali drugih medijev.

ROK IZVEDBE:

Splošen rok opravljen storitve uskladita Zorica Knežević s.p in naročnik. Naročnik in Zorica Knežević s.p. se dogovorita, da se vse presežne zahteve sproti uskladijo in ovrednotijo.
V primeru predčasne odpovedi sodelovanja s strani naročnika si Zorica Knežević s.p. pridržuje pravico do poplačila vseh že nastalih stroškov ter plačila morebitnih oportunitetnih stroškov v višini 50% vrednosti storitve.

PREDAJA:

Storitev se opravi/preda, ko je ta plačana v celoti. V primeru neplačila se gleda točko “5. Pridržek lastninske pravice”. Za opravljeno storitev/predajo se šteje, ko je stranka prejela storitev oziroma jo je bila deležna. Naročnik in Zorica Knežević s.p. se dogovorita, da se vse presežne zahteve sproti uskladijo in ovrednotijo. V primeru predčasne odpovedi sodelovanja s strani naročnika si Zorica Knežević .sp. pridržuje pravico do poplačila vseh že nastalih stroškov ter plačila morebitnih oportunitetnih stroškov v višini 50% vrednosti storitve. Zorica Knežević s.p. in naročnik se glede roka izvedbe projekta uskladita

SPLOŠNO:

V oceno vrednosti storitve so zajete zgolj v tabeli ponudbe navedene storitve. Dodatne zahteve naročnika ponudnik posebej ovrednoti in se dogovori ločeno.

Naročnik se obvezuje:

tekoče in pisno obveščati izvajalca o vseh spremembah in o na novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenih storitev
Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na 041323114 ali na info@skrivnostzivljenja.si